Hem

Radonmätning – villa

För att få en tillförlitlig uppfattning om radonhalten bör radonmätning i villa ske under eldningssäsongen, som pågår från oktober till och med april. Under denna period är radonnivåerna i huset oftast högre än under sommaren eftersom huset är mer isolerat från utomhusluften och ventilationen oftast är sämre.

Mätperioden för radonmätning bör vara minst två månader för att få en tillräckligt lång mätning. Detta ger en bättre uppfattning om radonhalten i huset över tid, eftersom radonnivåerna kan variera dag till dag.

Det finns flera olika sätt att mäta radonhalten i en bostad. Den vanligaste metoden är att använda en radonmätare som placeras lämpligt  i huset under mätperioden. Efter mätperioden skickas mätdosan till ett ackrediterat företag eller mätlaboratorium som är specialiserade på radonmätning. De analyserar mätresultatet och ger en rapport om radonhalten i huset.

Att göra en radonmätning själv är enkelt och mätdosor kan beställas från ackrediterade företag och mätlaboratorium. 

Om en radonmätning visar att radonhalten i en bostad är förhöjd så är det viktigt att vidta åtgärder för att minska radonhalten. Men innan man kan åtgärda problemet måste man undersöka varifrån radongasen kommer. För att göra detta krävs en radonbesiktning där en besiktningsman kommer hem till bostaden och utför en undersökning av radonhalterna på plats.

När radonbesiktningen är klar kommer besiktningsmannen att ge rekommendationer om åtgärder som behöver vidtas för att sänka radonhalten i bostaden. Det kan till exempel handla om att installera eller förbättra ventilationssystemet, tätning av sprickor och hål i huskonstruktionen eller installation av en radonsug.

Det är viktigt att göra en ny radonmätning efter att åtgärder har vidtagits för att se till att radonhalten har minskat till en säker nivå. En radonbesiktning och eventuella åtgärder bör utföras av en professionell och certifierad radonexpert för att säkerställa att arbetet görs på ett korrekt sätt och att radonhalten sänks till en säker nivå.